تهران

مناطق 1 . 2 . 3 :

مناطق 4 . 8 :

مناطق 17 . 18 . 19 :

مناطق 6 . 7 :

 آذربایجان شرقی

تبریز : 

 فارس
 آذربایجان غربی

ارومیه :

مهاباد و بوکان :

میاندوآب و تکاب :

سردشت :

پیرانشهر و اشنویه :

 خراسان رضوی

مشهد

نیشابور